โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานทั้งหมด
143
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2558
25
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2560
34
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2562
26
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2564
42
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2566
16
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานทั้งหมด
143
โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2566 10:52:15
   
      ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่นต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อโรงเรียน ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
1  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2566
2  โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2566
3  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2566
4  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกฯ สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2566
5  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2566
6  โรงเรียนไทรงาม สพป.ตรัง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2566
7  โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สพป.นครราชสีมา เขต7 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2566
8  โรงเรียนวัดหนองคุ้ม สพป.ปราจีนบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2566
9  โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ต เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2566
10  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2566
11  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2566
12  โรงเรียนวัดบ้านสระ สพป.สุพรรณบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2566
13  โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2566
14  โรงเรียนดัดดรุณี สพม.สพม. ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2566
15  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.สพม. ราชบุรี  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2566
16  โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.สพม. หนองคาย  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2566
17  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
18  โรงเรียนวัดนาคปรก สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
19  โรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
20  โรงเรียนบ้านหนองลาน สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
21  โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
22  โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
23  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
24  โรงเรียนวัดสวนดอก สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
25  โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
26  โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
27  โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป.นครปฐม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
28  โรงเรียนกันเกราพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
29  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
30  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
31  โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
32  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
33  โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม สพป.มหาสารคาม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
34  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป.ยโสธร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
35  โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
36  โรงเรียนอนุบาลเลย สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
37  โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
38  โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
39  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
40  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
41  โรงเรียนวัดสมหวัง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
42  โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
43  โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
44  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
45  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม.สพม. ขอนแก่น  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
46  โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.สพม. ขอนแก่น  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
47  โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม.สพม. ชัยภูมิ  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
48  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.สพม. ชัยภูมิ  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
49  โรงเรียนคงทองวิทยา สพม.สพม. นครปฐม  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
50  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.สพม. นครปฐม  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
51  โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.สพม. บึงกาฬ  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
52  โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ สพม.สพม. บุรีรัมย์  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
53  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม.สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
54  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม.สพม. สุพรรณบุรี  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
55  โรงเรียนรัตนบุรี สพม.สพม. สุรินทร์  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
56  โรงเรียนแร่วิทยา สพม.สพม. สุรินทร์  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
57  โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม.สพม. สุรินทร์  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
58  โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
59  โรงเรียนวัดศรีล้อม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
60  โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
61  โรงเรียนบ้านเสกกอง สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
62  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม.สพม. นครปฐม  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
63  โรงเรียนวันครู 2502 สพป.นครราชสีมา เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
64  โรงเรียนวัดสบกเขียว สพป.นครนายก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
65  โรงเรียนวัดบ้านจอม สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
66  โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.สพม. บึงกาฬ  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
67  โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
68  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
69  โรงเรียนด่านซ้าย สพป.เลย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
70  โรงเรียนคงคาราม สพม.สพม. เพชรบุรี  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
71  โรงเรียนคลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
72  โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ สพป.สระบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
73  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
74  โรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
75  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) สพป.นนทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
76  โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม.สพม. นครปฐม  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
77  โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
78  โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.สพม. มหาสารคาม  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
79  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม.สพม. ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
80  โรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
81  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สพม.สพม. บุรีรัมย์  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
82  โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.สพม. ร้อยเอ็ด  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
83  โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม.สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
84  โรงเรียนบ้านโชคกราด สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
85  โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
86  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
87  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ( ศุภพิพัฒน์รังสรรค์ ) สพป.สมุทรปราการ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
88  โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
89  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป.ระยอง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
90  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
91  โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ สพป.ลพบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
92  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม.สพม. ลพบุรี  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
93  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
94  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
95  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
96  โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ สพป.พิจิตร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
97  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
98  โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
99  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
100  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560


ทั้งหมด 143 รายการ 1 / 2
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th