โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,662
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
79
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2554
94
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555
90
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
215
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2557
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2558
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2558
97
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2560
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2561
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2562
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2563
150
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2564
242
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2565
130
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 พ.ศ. 2566
72
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,662
โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 11:00:02
   
      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
1  โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
2  โรงเรียนดาราคาม สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
3  โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
4  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
5  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
6  โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
7  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
8  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป.กาญจนบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
9  โรงเรียนบ้านห้วยกบ สพป.กาญจนบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
10  โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
11  โรงเรียนวัดขนุน สพป.จันทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
12  โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
13  โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
14  โรงเรียนวัดเขาฉลาก สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
15  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
16  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
17  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
18  โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
19  โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
20  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
21  โรงเรียนบ้านสันหลวง สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
22  โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
23  โรงเรียนวัดร้องอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
24  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
25  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
26  โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.ตรัง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
27  โรงเรียนวัดมงคลสถาน สพป.ตรัง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
28  โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
29  โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
30  โรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
31  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ สพป.นครราชสีมา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
32  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
33  โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
34  โรงเรียนบ้านคลองดินดำ สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
35  โรงเรียนบ้านคลองตะแบก สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
36  โรงเรียนบ้านวังรางน้อย สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
37  โรงเรียนบ้านหนองห่าน ( ประชาสามัคคี ) สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
38  ชุมชนบ้านปากเสียว สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
39  โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ สพป.นนทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
40  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
41  โรงเรียนวัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง) สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
42  โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
43  โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
44  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
45  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
46  วัดเมืองใหม่ สพป.ภูเก็ต เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
47  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
48  โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
49  โรงเรียนบ้านสุชน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
50  โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
51  โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
52  บ้านเดื่อใต้ สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
53  โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
54  โรงเรียนบ้านน้ำโมง สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
55  โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
56  โรงเรียนพระธาตุบังพวน สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
57  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
58  โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
59  โรงเรียนบ้านภูพานคำ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
60  โรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
61  โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
62  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
63  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
64  โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.สพม. ร้อยเอ็ด  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
65  โรงเรียนยางรากวิทยา สพม.สพม. ลพบุรี  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
66  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
67  โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม.สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
68  โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม.สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
69  โรงเรียนสกลวิสุทธิ สพม.สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
70  โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม สพม.สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
71  โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.สพม. สุพรรณบุรี  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
72  โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม.สพม. สุพรรณบุรี  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2566
73  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
74  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
75  โรงเรียนประถมนนทรี สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
76  โรงเรียนวัดโสมนัส สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
77  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
78  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
79  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
80  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า 'ลาดหญ้าวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
81  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
82  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป.กาญจนบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
83  โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
84  โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
85  โรงเรียนบ้านวังเจ้า สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
86  โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
87  โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
88  โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชลบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
89  โรงเรียนบ้านชากนอก สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
90  โรงเรียนบ้านสันติคาม สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
91  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
92  โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
93  โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
94  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
95  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
96  โรงเรียนบ้านถ้ำธง สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
97  โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
98  โรงเรียนบ้านยายไท สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
99  โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
100  โรงเรียนบ้านหินกบ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565


ทั้งหมด 1,662 รายการ 1 / 17
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th