แด่ ยุวชน

~~แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา
 ผสมผสานเข้าไปในชีวิต อย่างเป็นเนืเอเดียวกัน..เพราะว่าหากขาดด้านใดด้านหนึ่ง..จะทำให้ชีวิตไม่สมบูรณ์ทุกด้าน
 ๑.ฝึกฝนเรื่องศีล คือ กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆขององค์กรและสถาบันนั้นๆทุกประการให้สมบูรณ์
 เมื่อเธอทำสิ่งใด อย่าลืมกฎเกณฑ์ กติกาของสังคม เราเคารพเขา เขาเคารพเรา เราจึงอยู่ร่วมกันได้ เมื่อเธอเป็นนักเรียน  มันจะมาพร้อมกับระเบียบ กฎของโรงเรียนอย่สงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ ถ้าเธอไม่ส่งการบ้าน แต่เธอจะต้องการเกรดดีๆ ย่อมเป็นไปไมได้ บางคนไม่ชอบเกณฑ์ที่เขากำหนด แต่จะเอาผลของความดีตอบแทน พอไมได้ก็เลยทุจริตให้ได้มา อันนี้ จะทำให้เราไม่องอาจและสง่างามในที่นั้นๆ

๒. ฝึกฝนเรื่องสมาธิ  คือ ความสุขและพึงพอใจในชีวิต พร้อมทั้งการวางใจในยามแบกภาระหนัก หรือท้แท้ได้
 เมื่อเธอทำสิ่งใด ไม่พึงอาศัยแต่รูปแบบ ข้อปฏิบัติภายนอกเท่านั้น เพราะแม้จะทำตามกฎระเบียบได้ ถ้าไม่มีสุขกับสิ่งที่เป็น สิ่งที่ทำ เราก้อยู่อย่างไร้ค่า การทำใจให้มีสุขกับสิ่งที่เป็น จะทำให้เราเป็นอย่างมีค่า สร้างความภาคภูมิใจในตนเองอยู่เสมอ  ล้างแก้ว ก็มีความสุขกับการล้างก้ว กวาดบ้านก็มีความสุขกับการกวาดบ้าน มีความสุขและสนใจในทุกวิชาที่เรียน วิธีการในเรื่องนี้ คือ มีการฟังอย่างลึกซึ้งและสนใจเต็มร้อย มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะ อย่างเต็มที่ และมีพลัง การทำความสุขในทุกขณะนี้ เป็นวิธีง่ายที่สุดในการใช้ชีวิตให้มีค่าและสงบสุข ไม่ว่าเธอจะเป็นอะไร ทำอะไร ที่ไหนก้ตาม ความกังวลและฟุ้งซ่านจะหายไป เมื่อใส่ใจ มอบหัวใจให้กับสิ่งที่ทำแล้ว


 ๓.ฝึกฝนในเรื่อง ปัญญา คือ เหนคุณค่าของสิ่งตนเองเป็นและทำอยู่ที่มีต่อชีวิตตนเองและสังคม มีอุดมการณ์
 เมื่อเธอสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด  มีความสุขในสิ่งที่ทำ แต่ถ้าขาดคุณค่า เธอก็จะเบื่อง่าย และเดินจากไปในที่สุด

การมองเห็นคุณค่า เป้าหมาย และอุดมกาณ์ของสิ่งที่เราทำ จะทำให้เราเข้าถึงสิ่งนั้นจริงๆได้ คนที่เรียนไม่สนุก เพราะไม่เข้าใจว่าวิชานั้นมีค่าต่อชีวิตอย่างไร ดังนั้นก็จะไม่ทุ่มเทนัก สักว่าทำตามที่เขากำหนด ให้ผ่านๆไปอย่างไร้หัวใจและไร้ชีวิตชีวา เมื่อเธอเรียนวิชาไหน เธอต้องรู้ให้ได้ว่าว่า วิชานั้นมีค่าต่อชีวิตเธอและโลกอย่างไร เมื่อแต่งกายออกไปเรียนขอให้เธอรู้ว่า การเป็นนักเรียน มีบุญแค่ไหน มีค่าเพียงใด มีเยาวชนอีกไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสได้เรียน จบแล้วเราจะได้เอาความรู้ช่วยพ่อแม่ และชาติบ้านเมืองของเรา ขอให้เธอได้มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำอยู่เสมอ เพราะเยาวชนส่วนมาก จะมองเห็นสิ่งทำไร้สาระ แต่จะไปสนใจกับการกิน นอนเล่น เที่ยว เฟสบุคแทน ซึ่งทำให้ชีวิตเป็นชีวิตขยะไป

ในการล้างแล้ว..
ศีล..ล้างสะอาด ไม่แตก เช็ดแล้วผึ่งลม เอาไปเก็บเป็นระเบียบ
 สมาธิ..มีความสุขในการล้างแก้ว ไม่ใช่ซวยหรือลำบาก สุขกับแก้วทุกใบที่ล้างอยู่
 ปัญญา...เห็นคุณค่าว่าแก้วนี้ สะอาดแล้ว ผุ้คนจะได้ดื่มกินน้ำอย่างสะอาด ไม่มีอันตราย พ่อแม่ ครู จะได้ใช้แก้วที่ปลอดภัย

 สามสิ่งในชีวิต ขอให้ทำให้สมบูรณ์เธอจะสุขและมีค่าในการทำและในการเป็น
 ขาดด้านใดด้านหนึ่ง เราจะอยู่อย่างสักว่าทำตามๆเข้าไปหรือทำไปเพราะถูกบังคับ
 ไตรสิกขา...การศึกษาที่ทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์


เขียนเมื่อ 27 มกราคม 2559 | อ่าน 19135
เขียนโดย admin

  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/01/2559
เปิดอ่าน 25935
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 16840
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/03/2560
เปิดอ่าน 18348
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/03/2559
เปิดอ่าน 22288
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 18078
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 18128
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
02/06/2558
เปิดอ่าน 18715
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/03/2558
เปิดอ่าน 19943
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
09/02/2558
เปิดอ่าน 19168
 
สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เป็นที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ส่วนงานของสหประชาชาติที่กำกับดูแลองค์กรนอกภาครัฐของคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ ทราบอย่างเป็นทางการว่า บัดนี้ สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (International Council for the Day of Vesak) ได้รับอนุมัติให้มีสถานะเป็นที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
22/09/2556
เปิดอ่าน 11846
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th