๒๑.รายละเอียดการเขียนรายงานนวัตกรรม(โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน)

รายละเอียดการเขียนรายงานนวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)
ที่มีจุดเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
 
          ๑. เขียนรายงานนวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)ที่ได้ดำเนินการในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐  ที่มีจุดเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามตัวชี้วัดการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจำนวน ๒ นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)  ( ๒ เล่ม ) ดังนี้ (ข้อบ่งชี้คุณภาพ ๕๔ ข้อ จากตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานในเอกสารฉบับนี้ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com 
                   เล่มที่ ๑.๑ นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านปัจจัยนำเข้า (Input) จำนวน ๑ นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม) ตามข้อบ่งชี้คุณภาพข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ  
                   เล่มที่ ๑.๒ นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)ที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านกระบวนการ
(Process)  จำนวน ๑ นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม) ตามข้อบ่งชี้คุณภาพข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
          ๒. นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)  ทั้งเล่ม ๑ เล่ม ๒  เมื่อดำเนินการแล้ว ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน ด้านผลผลิต (Output) และผลกระทบ (Impact)  ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
          ๓. ความยาวรวมแต่ละนวัตกรรม เล่มละไม่เกิน ๑๕ หน้ากระดาษ A๔ (รวมรูปภาพ,เอกสารหลักฐานประกอบ) โดยแยกเป็น ๒ เล่ม
          ๔.  หัวข้อในการเขียนรายงานทั้งเล่ม ๑ เล่ม ๒ 
                   ๑) ชื่อนวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)/ตรงกับข้อบ่งชี้คุณภาพ ด้านผลผลิต ข้อ.........  และ/หรือด้านผลกระทบ ข้อ.......
                   ๒) ที่มาและความสำคัญ
                   ๓) วัตถุประสงค์
                   ๔) ระยะเวลาดำเนินงาน
                   ๕) ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม) ตามแนวทางโรงเรียน
                       วิถีพุทธ
                   ๖) ผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ และความสอดคล้องกับข้อบ่งชี้คุณภาพที่กำหนด
                   ๗) คุณค่าทางจริยธรรม คุณธรรม และหลักธรรมที่เกิดจากโครงการ
                   ๘) ประโยชน์ที่ได้จากการทำนวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)
                   ๙) การเผยแพร่นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)
                   ๑๐) จุดเด่นของนวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
                   ๑๑) แนวทางการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)
                   ๑๒) รางวัลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ถ้ามี)
                   ๑๓) อื่นๆ (ถ้ามี)
 
……………………………………………………………………………………..
 

เขียนเมื่อ 30 มีนาคม 2561 | อ่าน 20287
เขียนโดย พระณรงค์เดช

  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน อื่นๆ
 
๒๔.รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 14326
 
๒๕.ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 47452
 
๒๓.การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 16135
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
09/02/2561
เปิดอ่าน 14953
 
รร.วิถีพุทธพระราชทาน ๑,๒
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=schoolt&stype=2
03/02/2561
เปิดอ่าน 17343
 
๒๐.รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓
รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓ (ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑)
01/02/2561
เปิดอ่าน 14016
 
๑๙. รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 7905
 
๑๘.กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
16/01/2560
เปิดอ่าน 7795
 
๑๗.โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
02/11/2559
เปิดอ่าน 7482
 
๑๖.ข้อบ่งชี้คุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
27/03/2559
เปิดอ่าน 15068
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th