สวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์

คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ในชั่วโมงสุดท้ายของทุกวันศุกร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาตามภาระหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ป.6 โดยจัดตารางเรียนไว้ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง คือในชั่งโมงสุดท้ายของทุกวันศุกร์ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยปลูกฝังคุณงามความดี,การมีจิตสาธารณะ, และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด ()

เขียนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2567 | อ่าน 7
โดย โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th