คู่มือกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา MCU CONTEST

          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทยอยู่ในกำกับของรัฐบาล ได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางพระพุทธศาสนาตรงตามความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กล่าวมาแล้วนั้นอย่างเป็นรูปธรรมปัจจุบันรัฐบาลให้มหาวิทยาลัยบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งมีพระสงฆ์ในแต่ละท้องถิ่นเข้าไปช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทั่วประเทศ จำนวน ๑๘,๐๐๐ รูป จากการประเมินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพบว่า ด้านผลผลิตจากการสอนศีลธรรมของพระสงฆ์ นักเรียนนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ตัดสินแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนตั้งใจฟังคุณครูและมีสมาธิในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาทำให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องต่างๆได้ดี
          เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้จัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เปิดโอกาสให้พระสอนศีลธรรม นักเรียน และสถานศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและร่วมจัดกิจกรรมวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาโดยผลผลิตจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนานี้จักส่งเสริมนักเรียนผู้ทำกิจกรรมให้มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ รู้จักแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา มีความช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรสมานฉันท์และผลานิสงส์ที่เกิดจากความสามัคคีธรรม ในการร่วมกิจกรรมนี้จักน้อมนำถวายเป็นพระกุศลเนื่องในพิธีฉลองพระชันษา ๑๐๐ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  
.  วัตถุประสงค์
          ๒.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก
๒.๒ เพื่อให้สถานศึกษา พระสอนศีลธรรม ครู นักเรียนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมชาวพุทธ
          ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าพุทธธรรมแสดงความเป็นผู้นำยุวพุทธศาสนิกชนด้านศาสนปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา นำผลจากการศึกษามาพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๔ เพื่อสนับสนุนนโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน
          ๒.๕ เพื่อร่วมกันประกาศพุทธธรรมผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธี และวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
                   การจัดมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา                 ในวโรกาสนี้มีเป้าหมายในคณะบุคคลเหล่านี้ทั่วประเทศคือ
                   ๑) พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทุกสังกัด จำนวน ๓๐,๐๐๐ รูป
                   ๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คน
                   ๓) พระสงฆ์ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๐,๐๐๐ รูป/คน
          ๓.๒ เชิงคุณภาพ
                   ได้ร่วมเฉลิมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและได้ร่วมกันประกาศหลักการทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอารยธรรมสำคัญของโลกผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธีและวิถีชีวิตพุทธศาสนิกชน
๔. กิจกรรมที่ดำเนินการ
ลำดับ กิจกรรม ประเภท
คัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดีเด่นประจำจังหวัด ตรวจเอกสารเชิงประจักษ์
การประกวดสื่อการสอนศีลธรรม (วี ดี โอ เรื่องสั้น) ทีม ๕ คน
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ทีม ๙ คน
การประกวดการบรรยายธรรม เดี่ยว
การประกวดตอบปัญหาธรรมะ ทีม ๒ คน
การประกวดคำกล่าวอาราธนาและคำถวายทานในพุทธศาสนพิธี ทีม ๕ คน
การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม เดี่ยว
๕. สถานที่รับสมัครและประกวดคัดเลือก (เฉพาะส่วนกลาง)
๕.๑ ระดับจังหวัด   สมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัด/วัดหรือสถานที่ๆจังหวัดได้กำหนด รับสมัครคัดเลือกประกวด ระดับจังหวัด
๕.๒ ระดับภาคคณะสงฆ์  ดำเนินการประกวดแข่งขัน ณ วัดหรือสถานที่ที่เป็นตัวแทนจัดการประกวดแข่งขันสถานที่ได้กำหนด ระดับภาคคณะสงฆ์
 
ที่ จังหวัด รับสมัคร/คัดเลือกระดับจังหวัด ที่อยู่ ศูนย์ประสานงาน รับสมัคร/คัดเลือก
ระดับภาคสงฆ์
กรุงเทพมหา  นคร
 
วัดประยุรวงศาวาส ถนน ประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ
๐๘-๑๘๒๕-๑๔๙๑
คณะสงฆ์ภาค ๑
วัดละหาร
 
 
นนทบุรี
 
วัดละหาร
 
๑๗ หมู่ ๒ วัดละหาร ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ พระมหาสุริยา ฐิตเมธี
๐๘-๙๐๗๒-๐๓๐๐
ปทุมธานี
 
วัดเขียนเขต ๔๓ หมู่ ๒ รังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ พระมหาชูศักดิ์  จิรสกฺโก
๐๘-๕๓๖๔-๔๔๕๘
 
สมุทรปราการ
 
วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ พระครูขันติกิจจานุกูล
๐๘-๑๕๑๓-๕๐๗๖
 
พระนครศรี อยุธยา
 
วัดพนัญเชิง วรวิหาร
 
๒ หมู่ ๑๒ ตำบลกะมัง
 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
พระมหาเชิดชัย กตปุญฺโญ
๐๘-๑๒๘๖-๐๖๒๑
คณะสงฆ์ภาค ๒
วัดพนัญเชิง วรวิหาร
อ่างทอง
 
วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง ๑๔๐๐๐ พระครูสุทธิกิจจาทร
๐๘-๑๘๑๔-๐๐๓๑
สระบุรี
 
วัดพระพุทธบาท ตำบลขุนโคลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐ พระครูศรีวรกิจจารักษ์
๐๘-๑๘๐๘-๒๔๐๔
ลพบุรี
 
ร.ร.วินิตศึกษา ๑๐ เพทราชา ตำบล ท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัด ลพบุรี ๑๕๐๐๐ พระมหามานิต  จารุวณฺโน
๐๘-๔๐๗๘-๘๐๙๔
คณะสงฆ์ภาค ๓
วัดพิกุลทอง
 
ตำบลวิหารขาว
อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี
๑๖๑๔๐


 
สิงห์บุรี
 
วัดพระนอนจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ พระครูสิงหกิจคณาทร
๐๘-๘๘๗๕-๓๕๔๑
๑๐ ชัยนาท
 
วัดสรรพยาวัฒนาราม ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท  ๑๗๑๕๐ พระมหาสุวัฒน์  สุวฑฺฒโน
๐๘-๔๕๐๖-๔๐๑๙
๑๑ อุทัยธานี
 
วัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง  อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี
๖๑๐๐๐
พระครูศรีรัตนาภิรัต
๐๘-๑๐๔๕-๐๐๖๙
 
๑๒ ปราจีนบุรี
 
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ หมู่ ๓ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐
พระมหาวิชัย  ปภสฺสโร
๐๘-๓๑๑๔-๓๒๘๘
คณะสงฆ์ภาค ๑๒
วัดประสิทธเวช
๑๓ สระแก้ว
 
วัดสระแก้ว ๑๒๒ ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐ พระครูศรีรัตน์สรกิจ
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด
๐๘-๑๒๙๑-๕๖๒๙
๑๔ ฉะเชิงเทรา
 
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ พระครูปริยัติธรรมกิจ
๐๘-๑๕๗๗-๒๗๙๖
๐-๓๘๕๑-๔๗๐๕
๑๕ นครนายก
 
วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐
พระมหาชัยชนะ  จนฺทสโม วัดบางปรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๐๘-๑๔๓๖-๑๘๒๕
ที่ จังหวัด รับสมัคร/คัดเลือกระดับจังหวัด ที่อยู่ ศูนย์ประสานงาน รับสมัคร/คัดเลือก
ระดับภาคสงฆ์
๑๖ ชลบุรี
 
วัดใหญ่อินทาราม ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ พระมหาชูศักดิ์  ชุติวณฺโณ
๐๘-๖๓๑๔-๕๖๐๙
คณะสงฆ์ภาค ๑๓
วัดใหญ่อินทาราม
๑๗ ระยอง
 
วัดหนองกันเกรา ตำบลทางเกวียน อำเภอ   แกลง
จังหวัดระยอง ๒๑๑๑๐
พระครูบวรศีลวัฒน์
๐๘-๑๖๖๔-๒๕๒๕
ผ.อ.ศักรินทร์
๐๘-๑๘๐๘-๗๗๕๖
๑๘ จันทบุรี
 
พุทธมณฑล จันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐
พระครูธรรมวงค์วรางกูล
วัดเนินสูง อ.เมืองจันทบุรี
๐๘-๖๑๔๖-๕๒๑๒
๑๙ ตราด
 
วัดหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐ พระครูวิธานธรรมสุนทร
๐๘-๙๕๐๙-๙๑๕๔
๒๐ นครปฐม
 
วัดพระปฐมเจดีย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม  ๗๓๐๐๐ พระครูสุธีเจติยานุกูล
๐๘-๑๓๘๔-๕๓๑๘
คณะสงฆ์ภาค ๑๔
วัดพระปฐมเจดีย์
๒๑ สุพรรณบุรี
 
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

 
๒๔๙ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๔๕-๑๓๓
พระศรีธวัชเมธี
๐๘-๑๖๑๗-๖๔๔๘
๒๒ กาญจนบุรี
 
พระแท่นดงรังวรวิหาร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐ นายพงษ์พนิชย์  มหาไพศาลโภคิน
๐๘-๒๒๙๑-๗๔๐๖
๒๓ สมุทรสาคร
 
วัดเจษฎาราม ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ พระครูสิริสารนิวิฐ
๐๘-๕๑๘๑-๔๑๐๓
 
 
          ๕.๓ ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ Best Practice และรับรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม(เฉพาะส่วนกลาง)
          ๖.๑ สำนักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖.๒ ศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัด      
๗. ระยะเวลาดำเนินการ: มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึง กันยายน ๒๕๕๖
          ๗.๑ หมดเขตรับสมัคร วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
          ๗.๒ คัดเลือกรอบจังหวัด วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
          ๗.๓ คัดเลือกรอบคณะภาคสงฆ์ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
          ๗.๔ คัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ และรับรางวัลพระราชทาน วันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
๘. รางวัลที่ได้รับ
          ๘.๑ ผู้ชนะเลิศการประกวดการแข่งขันแต่ละกิจกรรมจะได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาประเภทละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทยกเว้นกิจกรรมตรวจผลงานเชิงประจักษ์
          ๘.๒ ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามสมควร
          ๘.๓ ผู้ชนะเลิศการประกวดการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค จะได้รับเกียรติบัตร ทุนการศึกษาพร้อมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามความเหมาะสม
          ๘.๔ ทุกโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน จะได้รับรับเกียรติบัตรทุกโรงเรียน
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          ๙.๑ ได้ร่วมเฉลิมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก
          ๙.๒ ได้ส่งเสริมเครือข่ายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
          ๙.๓ เด็กและเยาวชนศรัทธาในการทำความดี กล้าแสดงออกเป็นผู้นำกิจกรรมและสามารถนำหลักธรรมที่ศึกษาค้นคว้ามาดีแล้วมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
          ๙.๔ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันพัฒนาการสอนศีลธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
๙.๕ มีสามัคคีธรรมร่วมกันประกาศพุทธธรรมผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธี และวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด ()

เขียนเมื่อ 28 มิถุนายน 2556 | อ่าน 20625
โดย admin

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th