คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ไม่ระบุ 01/03/2556 โรงเรียนวังหลวง
ภาพกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม ไม่ระบุ 12/03/2556 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
สถานธรรม ไม่ระบุ 14/03/2556 โรงเรียนบ้านดอนเตย
ทำบุญวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 14/03/2556 โรงเรียนบ้านดอนเตย
ภาพกิจกรรมกฐินนักเรียน ไม่ระบุ 20/03/2556 โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง
นักเรียนปฏิบัติธรรมที่วัดทุกวันพระตลอดช่วงเข้าพรรษา ไม่ระบุ 20/03/2556 โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง
ฝึกปฏิบัติเดินจงกลม ไม่ระบุ 20/03/2556 โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 31/03/2556 โรงเรียนวัดธัญญารามราษฏร์บำรุง
กิจกรรมมารยามงามอย่างไทย ไม่ระบุ 27/04/2556 โรงเรียนท่าเรือ
ประเมิน ร.ร.วิถีพุทธ๒๕๕๖-อบ.เมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) ไม่ระบุ 12/05/2556 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 15/05/2556 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ไม่ระบุ 22/05/2556 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ไม่ระบุ 22/05/2556 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือเนตรนารี (ทำความสะอาดวัด) ไม่ระบุ 22/05/2556 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
กิจกรรมแสดงตนพุทธมามกะ ไม่ระบุ 27/05/2556 โรงเรียนวัดลัดฯ
กิจกรรมเวียนเทียน ไม่ระบุ 27/05/2556 โรงเรียนวัดลัดฯ
การฟังบรรยาย ไม่ระบุ 27/05/2556 โรงเรียนวัดลัดฯ
การฟังบรรยายธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 27/05/2556 โรงเรียนวัดลัดฯ
พระธรรมทูต ไม่ระบุ 04/06/2556 โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
อบรมคุณธรรม วันศุกร์ ไม่ระบุ 05/06/2556 โรงเรียนบ้านนาเก็น
แก้ไขข้อมูลคะแนน 29 ประการ ไม่ระบุ 05/06/2556 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
คณะครูโรงเรียนบ้านห้างสูง นำนักเรียนเข้ารับการอบรม เผยแผ่ธรรมะ ไม่ระบุ 09/06/2556 โรงเรียนบ้านห้างสูง
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 13/06/2556 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
บ้านแสนสุข ไม่ระบุ 13/06/2556 โรงเรียนบ้านแสนสุข
ตักบาตร ไม่ระบุ 17/06/2556 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต2
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ไม่ระบุ 21/06/2556 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
โครงงานคุณธรรม ไม่ระบุ 24/06/2556
กอกข้อมูล 209 ประการ ไม่ระบุ 25/06/2556 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 28/06/2556 โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ
ปฏิบัติธรรม ไม่ระบุ 08/07/2556 โรงเรียนวัดศรีภวังค์
เวียนเทียน ไม่ระบุ 08/07/2556 โรงเรียนวัดศรีภวังค์
ไหว้พระ ๙ วัด ไม่ระบุ 08/07/2556 โรงเรียนวัดศรีภวังค์
สวดมนต์แปล ไม่ระบุ 10/07/2556 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น
ขยับกายสบายชีวี ไม่ระบุ 10/07/2556 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น
ทำบุญทีวัดในวันพระ ไม่ระบุ 10/07/2556 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น
เข้าค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 10/07/2556 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น
อาคารสถานที่ ไม่ระบุ 10/07/2556 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น
กรอกข้อมูล 29 ประการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖ (ชุมชนบ้านธาตุ) ไม่ระบุ 10/07/2556 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖ (ชุมชนบ้านธาตุ)
กิจกรรมธรรมะสอนใจ อนุบาล ไม่ระบุ 11/07/2556
เข้าค่ายพุทธบุตรวันแม่ ไม่ระบุ 27/01/2557 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ตักบาตรเทโวโรหนะเนื่องวันออกพรรษา ไม่ระบุ 09/11/2557 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
แผนอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ไม่ระบุ 09/04/2558 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 09/04/2558 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 01/05/2558 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
วีถีพุทธโรงเรียนวัดโคกพระ ไม่ระบุ 07/08/2556
กรอกข้อมูล 29 ประการ โรงเรียนวัดประดับ ไม่ระบุ 08/08/2556 โรงเรียนวัดประดับ
ส่งเสริมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 08/08/2556 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
ชวนน้องท่องพุทธวจน ไม่ระบุ 08/08/2556 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
ดนตรีไทย ไม่ระบุ 09/08/2556 โรงเรียนวัดประดู่หอม
ส่งเสริมนักเรียนรู้จักความพอเพียง ไม่ระบุ 09/08/2556 โรงเรียนวัดประดู่หอม
ความพอเพียง ไม่ระบุ 09/08/2556 โรงเรียนวัดประดู่หอม
ความพอเพียง ไม่ระบุ 09/08/2556 โรงเรียนวัดประดู่หอม
ค่ายคุณธรรม นำสู่วิถีพุทธ ไม่ระบุ 11/08/2556 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา
เข้าค่ายคุณธรรม นำสู่วิถึพุทธ ไม่ระบุ 11/08/2556 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา
สวดมนต์ประจำสัปดาห์ ไม่ระบุ 19/08/2556 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
สวดมนต์ประจำสัปดาห์ ไม่ระบุ 19/08/2556 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
รายงานการประเมินตนเอง ไม่ระบุ 23/08/2556 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
ข้อมูล ภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 04/09/2556 โรงเรียนบ้านวังแสง
โรงเรียนวิถีพุทธบ้านนา(สามัคคีวิทยา) ไม่ระบุ 25/08/2556 โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา)
ข้อมูล 29 ประการ ไม่ระบุ 08/09/2556 โรงเรียนบ้านทางตรง(ไพบูลย์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านกลางนา อำเภอคำเขื่อนแก้ว สพป.ยโสธร เขต 1 ขอส่งไฟล์การประเมินตนเอง ประจำปี 2556 ไม่ระบุ 13/09/2556 โรงเรียนบ้านกลางนา
กิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก ไม่ระบุ 22/06/2560 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
โรงเรียนวัดปลาไหล ไม่ระบุ 01/10/2556 โรงเรียนวัดปลาไหล
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา พ.ศ.2556 ไม่ระบุ 09/10/2556 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม. นครศรีธรรมราช  
กิจกรรมเวียนเทียน ไม่ระบุ 09/10/2556 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม. นครศรีธรรมราช  
กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ ไม่ระบุ 09/10/2556 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม. นครศรีธรรมราช  
กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ ไม่ระบุ 09/10/2556 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม. นครศรีธรรมราช  
lส่งรายงาน ไม่ระบุ 11/10/2556 โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
lส่งรายงาน ไม่ระบุ 11/10/2556 โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
กรอกข้อมูล 29 ประการ ไม่ระบุ 15/10/2556 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
ค่ายธรรมมะ ไม่ระบุ 27/01/2557 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
พระสอนพุทธศาสนา ไม่ระบุ 27/01/2557 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
พระสงฆ์หมอบลูกฟุตบอล ไม่ระบุ 27/01/2557 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
สวดมนต์ ไม่ระบุ 27/01/2557 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ทำบุญโรงเรียน ไม่ระบุ 30/01/2557 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ นำนักเรียนเข้าบรรพชาในโครงการ ลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นราชกุศล 87 พรรษา พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ไม่ระบุ 06/04/2557 โรงเรียนวารินชำราบ
ภาพกิจกรรมอุปสมบทสามเณรฤดูร้อนฯ 1 เมษายน 2557 ไม่ระบุ 06/05/2557 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง(แร่ผดุงวิทยา)
ส่งภาพกิจกรรมดรงเรียนวิถีพุธ ไม่ระบุ 07/05/2557 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม. เลย หนองบัวลำภู  
ฟังธรรม ไม่ระบุ 16/05/2557 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้
กิจกรรมการเรียนธรรมศึกษา ไม่ระบุ 23/05/2557 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2
วันพระ ไม่ระบุ 29/05/2557
ข้อมูล 26 ประการ ไม่ระบุ 30/05/2557 โรงเรียนบ้านโค้งดารา
สรุปคะแนน 29 ประการ ไม่ระบุ 30/05/2557 โรงเรียนบ้านโค้งดารา
วันสำคัญ ไม่ระบุ 08/06/2557 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
ข้อมูลคะแนน 29 ประการ ไม่ระบุ 10/06/2557 โรงเรียนวัดพิกุลทอง
ข้อมูลคะแนน 29 ประการ ไม่ระบุ 10/06/2557 โรงเรียนวัดพิกุลทอง
ข้อมูล 29 ประการ ไม่ระบุ 13/06/2557 โรงเรียนบ้านคลองทราย
ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" ไม่ระบุ 14/06/2557
คะแนนสรุปผลการประเมินตนเอง ไม่ระบุ 06/08/2557 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คะแนนสรุปผลการประเมินตนเอง ไม่ระบุ 06/08/2557 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ฝึกเดินสมาธิ ไม่ระบุ 06/08/2557 โรงเรียนวัดธัญญารามราษฏร์บำรุง
เข้าค่ายพุทธบุตร เก่ง ดี TO BE NUMBER ONE ไม่ระบุ 14/08/2557 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
katinsumrit pichitlokron ไม่ระบุ 15/08/2557 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
ร่วมกันถวายเทียนวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 15/08/2557 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2
วิถีพุทธรอบ2 เดือน กย ไม่ระบุ 26/08/2557
ข้อมูล 29 ประการ ไม่ระบุ 01/09/2557 โรงเรียนบ้านหลังเขา
power point แนะนำโรงเรียน ไม่ระบุ 04/09/2557 โรงเรียนวัดกลาง
power point แนะนำโรงเรียน ไม่ระบุ 04/09/2557 โรงเรียนวัดกลาง
power point แนะนำโรงเรียน ไม่ระบุ 04/09/2557 โรงเรียนวัดกลาง
power point แนะนำโรงเรียน ไม่ระบุ 04/09/2557 โรงเรียนวัดกลาง

ทั้งหมด 3,765 รายการ 1 / 38
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th