เกี่ยวกับโครงการ

 
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ
โ€‹ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ

นิยาม ของคำว่า ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ
ยย ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง สถานที่ ที่เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างในทุก ๆ ด้านของความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับสถาบันการศึกษาและประชาชนผู้สนใจ
ยย อธิบายยย  ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง คือ สถานที่ ที่เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างในทุก ๆ ด้านของความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับสถาบันการศึกษาและประชาชนผู้สนใจ ให้เป็นสถานที่สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนด้านโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นแหล่งรวมของความรู้ยย  รวบรวมวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้บุคคล สามารถเข้าไปฝึกอบรม ทำงานและเรียนรู้ได้ โดยที่สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดโอกาสให้บุคคลเข้าไปหาความรู้ได้ตลอดเวลา จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นต้นแบบ ศึกษาดูงานได้ เป็นแม่ข่ายขยายผลสร้างเครือข่ายได้ เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นศูนย์ประสานงานและให้คำปรึกษาระหว่างชุมชุนกับแหล่งวิทยาการความรู้กลุ่มเป้าหมาย และที่สำคัญ เป็นสถานที่ ที่มีความตระหนักเห็นความสำคัญของการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านโรงเรียนวิถีพุทธ นั่นเอง.

ที่มา : พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต,ดร. (เดชาดิลก). รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ. พระนครศรีอยุธยา: วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.สาขาพุทธบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พ.ศ.๒๕๖๐.
โ€‹
โ€‹
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th