เกี่ยวกับโครงการ

 
ผลการดำเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ตามแบบ กพร.ข้อที่ ๑๔
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้ำหนัก  : ร้อยละ
คำอธิบาย :
          โรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มดำเนินการมาเมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ณ พ.ศ. 2556 จำนวนกว่า 18,000 โรงเรียน ซึ่งจากแนวทางการดำเนินการที่รับทราบร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหาร ครู และพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางดำเนินการเดิม ยกร่างเป็นแนวทางดำเนินการที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้องกับตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548  แบ่งเป็น 5 ด้าน รวม 29 ประการ และคณะยกร่างได้นำร่างฯไปสอบถามความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง หลายครั้ง รวมทั้งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 จึงประกาศให้โรงเรียนวิถีพุทธทราบและเป็นแนวทางในการประเมินตนเองตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา แนวทางดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบด้วย
1. ด้านกายภาพ 7 ประการ
1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ
1.2 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน
1.3 มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน
1.4 มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัสติดตามที่ต่างๆ 
1.5 มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่น        
1.6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม
1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่ 100 %
2. ด้านกิจกรรมประจำวันพระ 4 ประการ
           2.1 ใส่เสื้อขาวทุกคน   
           2.2 ทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ 
           2.3 รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน                                                                           
           2.4 สวดมนต์แปล
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ
            3.1 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน                
            3.2 บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   
            3.3 ครู พานักเรียนทำโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
            3.4 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้     
            3.5 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ
            4.1 รักษาศีล 5  
            4.2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม
            4.3 ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ                                               
            4.4  ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่งของ   
            4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก
5 ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ
            5.1 .ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน
            5.2 ไม่ดุ ด่า นักเรียน                        
            5.3 ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน         
            5.4 โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกที่ได้ทำความดี
            5.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี  
            5.6 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย
            5.7 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง   
            5.8 มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ
 
สูตรการคำนวณ:
โรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------X 100
โรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมดตามเป้าหมาย
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับเขตพื้นที่การศึกษา :
คะแนน ความหมาย
ระดับ 1 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 80 ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
ระดับ 2 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 85 ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
ระดับ 3 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 90 ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
ระดับ 4 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 95 ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
ระดับ 5 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
 
 เกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา :
 
คะแนน ความหมาย
ระดับ 1 1.ด้านกายภาพ ดำเนินการครบทุกประการ  และ
2.ด้านกิจกรรมประจำวันพระ ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า  1 ประการ  
3.ด้านการเรียนการสอน ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า  2 ประการ
4.ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน  ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า  2 ประการ
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 4 ประการ
 
ระดับ 2 1.ด้านกายภาพ ดำเนินการครบทุกประการ  และ
2.ด้านกิจกรรมประจำวันพระ ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า  2 ประการ  
3.ด้านการเรียนการสอน ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า  2 ประการ
4.ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน  ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า  2 ประการ
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 5 ประการ
 
คะแนน ความหมาย
ระดับ 3 1.ด้านกายภาพ ดำเนินการครบทุกประการ  และ
2.ด้านกิจกรรมประจำวันพระ ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า  3 ประการ  
3.ด้านการเรียนการสอน ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า  3 ประการ
4.ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน  ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า3 ประการ
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 6 ประการ
 
ระดับ 4 1.ด้านกายภาพ ดำเนินการครบทุกประการ  และ
2.ด้านกิจกรรมประจำวันพระ ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า  4 ประการ  
3.ด้านการเรียนการสอน ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า  4 ประการ
4.ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน  ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า4 ประการ
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 7 ประการ
 
ระดับ 5 1.ด้านกายภาพ ดำเนินการครบทุกประการ   
2.ด้านกิจกรรมประจำวันพระ ดำเนินการครบทุกประการ   
3.ด้านการเรียนการสอน ดำเนินการครบทุกประการ   
4.ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน  ดำเนินการครบทุกประการ   
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดำเนินการครบทุกประการ  
     
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556
ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน 80 80 80
         
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
                  1.แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 14 (2) แบบประเมินตามหลักเกณฑ์โรงเรียนวิถีพุทธ ของระดับสถานศึกษา
                  2.แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 14 (1) แบบประเมินตามหลักเกณฑ์โรงเรียนวิถีพุทธ ของระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                  3. ข้อมูลจากเวปไซด์   www.vitheebuddha.com
แนวทางการดำเนินงาน:
ระดับสพฐ.
    1. ประกาศ สื่อสารสร้างความเข้าใจ จัดทำสื่อประกอบเรื่อง  แนวทางดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของทุก สพป สพม  ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้รับทราบ
    2. ประสานงานกับ สพป  สพม คัดเลือกโรงเรียนตัวอย่าง ที่สามารถดำเนินการได้ และโรงเรียนที่ไม่สามารถดำเนินการมาแลกเปลี่ยนวิธีการแนวทาง เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน
    3. ประสานงานกับ สพป  สพม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรายชื่อ ยกย่อง  มอบเกียรติบัตรและรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่โรงเรียน
    4. ประสานงานกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำแนวทางการประเมินตนเองของโรงเรียน  โดยผ่าน  website   www.vitheebuddha.com เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    5. ประสานงาน กับ สพป  สพม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยl สุ่มในการเยี่ยมเยียน และ ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
   6. สรุปประมวลผลการดำเนินงาน
ระดับ สพป/สพม
     1. เผยแพร่  แนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
2. จัดทำเอกสารแนวทาง  หรือคู่มือดำเนินการ
3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางดำเนินการ
4. นิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่โรงเรียน สอบถามปัญหาอุปสรรค และวิธีแก้ไข
5. สรุปประมวลผลการดำเนินงาน
ระดับโรงเรียน
      1. ศึกษา ทำความเข้าใจ  แนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
      2. บริหารจัดการ  วางแผน ปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนให้สอดคล้อง
      3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาอุปสรรค
      4. สรุปประมวลผลการดำเนินงาน
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
     1. อัตราส่วนประชากรประเทศไทย นับถือศาสนาพุทธ กว่าร้อยละ 95 ดังนั้นการนำเรื่องการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  และนำมาใช้จริงในการดำเนินชีวิตอย่างปกติในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีจำนวนประมาณร้อยละ 55 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จึงเป็นปัจจัยที่สนับสนุนที่สำคัญ
      2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
      3. จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
     4. องค์ภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนับสนุน เป็นภาคีเครือข่ายกับการดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมาตลอดเวลากว่า 10 ปี อาทิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หอจดหมายเหตุพุทธทาสภิกขุ สถาบันอาศรมศิลป์ ศูนย์คุณธรรม ฯลฯ
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน:
           ไม่มี
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :    
         1. ควรให้ผู้บริหาร และ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ทุกระดับ เอาใจใส่ จริงจัง มุ่งมั่นกับการดำเนินการมากขึ้น พยายามติดตาม นิเทศ  ให้กำลังใจ และชี้ให้เห็นประโยชน์แท้ของการพัฒนา  ปรับปรุงการดำเนินการของโรงเรียนตามแนวทาง 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เนื่องจากงานด้านการปลูกฝังคุณธรรมเป็นงานที่จะเห็นผลระยะยาว หากไม่เอาใจใส่ จริงจัง มุ่งมั่น ก็อาจท้อแท้ก่อนได้
           2. ควรมีงบประมาณเพิ่มขึ้นสำหรับดำเนินการ
หากสถานศึกษา สงสัยกรุณาสอบถามจากผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่ต้นสังกัด
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา    
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5888
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล สพฐ: นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข  เบอร์ติดต่อ : 02 288 5879  
 
 
 
แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 14 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
 
  
 
 

แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำรอบ ............. เดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................................................................................................
 
ลำดับที่ รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธ
 
จังหวัด สรุปภาพรวม                                    ได้ระดับ หลักฐาน หมายเหตุ
1          
2          
3          
4          
5          
รวม          
 
สรุปผลภาพรวมเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ
รอบ 6 เดือน
โรงเรียนวิถีพุทธตามเป้าหมาย (จำนวนทั้งหมด100 %)……… ……………………โรง
โรงเรียนวิถีพุทธได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป จำนวน…………โรง คิดเป็น...............%
รอบ 9 เดือน  
โรงเรียนวิถีพุทธตามเป้าหมาย (จำนวนทั้งหมด100 %)……… ………………………………….โรง
โรงเรียนวิถีพุทธได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป จำนวน…………โรง คิดเป็น...............%
รอบ 12 เดือน 
โรงเรียนวิถีพุทธตามเป้าหมาย (จำนวนทั้งหมด100 %)……… ………………………………….โรง
โรงเรียนวิถีพุทธได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป จำนวน…………โรง คิดเป็น...............%
 
          ผู้รายงานข้อมูล (ต้องเติมให้ครบ)                          ผู้รับรองข้อมูล(ต้องเติมให้ครบ)
 
ลงชื่อ.........................................                                                                       ลงชื่อ.........................................                  
     (............................................)                                                                                 (............................................)                      
ตำแหน่ง................................................                                                     ตำแหน่ง...........................................                           
โทรศัพท์...............................................                                                      โทรศัพท์............................................
              ............../............/..............                                                                 ............../............/.............. 
 
 
 
  

 
แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 14 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
 
  
 

โรงเรียน.............................สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................................ประจำรอบ     O 6 เดือน    O 9 เดือน    O 12   เดือน
 
ลำดับ กิจกรรม ไม่ได้ดำเนินการ  ดำเนินการ
 
 
ผลการประเมิน
 
หลักฐาน
0 1
ควรปรับปรุง
2
พอใช้
3
ดี
4
ดีมาก
1. ด้านกายภาพ 7 ประการ
  1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ   มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้ภายในห้องใดห้องหนึ่ง มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าอาคารใดอาคารหนึ่ง มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียน มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียน เห็นเด่นชัด    
  1.2 มีพระพุทธรูป               หน้าโรงเรียน   มีพระพุทธรูป           บริเวณหน้าโรงเรียน มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียน มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียน และเครื่องบูชา มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณ                   หน้าโรงเรียน เครื่องบูชา                        และให้นักเรียนไหว้ทุกวัน    
  1.3 มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน   มีพระพุทธรูป               ประจำห้องเรียน มีพระพุทธรูป                  ประจำห้องเรียน                  อยู่ด้านหน้าในที่                  ที่สมควร มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร และมีการทำความสะอาด มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน                  อยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร มีการทำความสะอาด และมีการเคารพพระพุทธรูปเป็นประจำ
 
 
   
  1.4 มีพุทธศาสนสุภาษิต                   วาทะธรรม                       พระราชดำรัส                  ติดตามที่ต่างๆ   มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัส ติดตามที่ต่างๆ มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัส ติดตามที่ต่างๆ และมีการปรับปรุง        อยู่เสมอ มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัส ติดตามที่ต่างๆ และมีการปรับปรุง อยู่เสมอ โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำ มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม                 พระราชดำรัส ติดตามที่ต่างๆ และ                    มีการปรับปรุงอยู่เสมอ โดยนักเรียน                      มีส่วนร่วมในการจัดทำ อย่างต่อเนื่อง    
  1.5 มีความสะอาด  สงบ                             ร่มรื่น          มีความสะอาด สงบ ร่มรื่นในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน มีความสะอาด สงบ ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน                   โดยดำเนินการ                 อย่างต่อเนื่อง มีความสะอาด สงบ           ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน                        โดยดำเนินการ                     อย่างต่อเนื่อง                  และนักเรียนมีส่วนร่วม มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น                       ในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน                     โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง                    และนักเรียนมีส่วนร่วมทุกคน    
  1.6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม   มีห้องพระพุทธศาสนา                  หรือลานธรรม มีห้องพระพุทธศาสนา                  หรือลานธรรม                   และมีตารางการใช้ มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม และมีตารางการใช้ มีการใช้จริงและนักเรียนมีสวนร่วมในการดูแลรักษา
 
 
 
 
   
  1.7  ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ 100 %   มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ในโรงเรียน                เกิน 40% มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ในโรงเรียน                ระหว่าง 20-39% มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ในโรงเรียน               ระหว่าง 10-19% ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ในโรงเรียน 100%    
                                                   รวมด้านกายภาพ O  ไม่ครบ        O ครบ   และรวมทุกประการ  .......... คะแนน  (เต็ม 28 คะแนน)
2. ด้านกิจกรรมประจำวันพระ  4 ประการ
  2.1 ใส่เสื้อสีขาว       ทุกคน    ครู ผู้บริหารและ นักเรียนต่ำกว่า    ร้อยละ 50 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหารและ นักเรียนต่ำกว่า    ร้อยละ ร้อยละ 50-69 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหารและ นักเรียนต่ำกว่าร้อยละ ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติ
 
ครู ผู้บริหารและ นักเรียนต่ำกว่า  ร้อยละ ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ    
  2.2 ทำบุญ               ใส่บาตร ฟังเทศน์   ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ำกว่า   ร้อยละ 50 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 50-69 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ    
  2.3 รับประทานอาหารมังสวิรัติ                       ในมื้อกลางวัน                                                                             ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ำกว่า   ร้อยละ 50 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ        50-69 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ     70-89 ปฏิบัติ
 
 
 
 
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ  90-100 ปฏิบัติ    
  2.4 สวดมนต์แปล   ครู ผู้บริหารและ นักเรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหารและ นักเรียนร้อยละ 50-69 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ    
                                                    รวมด้านกิจกรรมประจำวันพระ   ดำเนินการได้....... ประการ  รวมทุกประการ  .......... คะแนน  (เต็ม 16 คะแนน)
 
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ
  3.1 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน                  ครูและนักเรียน ต่ำกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ
 
ครูและนักเรียน ร้อยละ 50-69 ปฏิบัติ
 
ครูและนักเรียน ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติ
 
ครูและนักเรียน ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ    
  3.2 บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา     มีครู ต่ำกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ
 
มีครู ร้อยละ 50-69 ปฏิบัติ
 
มีครู ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติ
 
มีครู ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ    
 
 
 
 
 
 
 
  3.3 ครู พานักเรียนทำโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง    มีครู ต่ำกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ
 
 
 
มีครู ร้อยละ 50-69 ปฏิบัติ
 
มีครู ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติ
 
มีครู ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ    
  3.4 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้       ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ำกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ
 
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 50-69 ปฏิบัติ
 
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติ
 
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ    
  3.5 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ำกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ
 
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 50-69 ปฏิบัติ
 
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติ
 
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ    
  รวมด้านการเรียนการสอน  ดำเนินการได้....... ประการ  รวมทุกประการ  .......... คะแนน  (เต็ม 20 คะแนน)
 
 
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ
  4.1 รักษาศีล 5    ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ำกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติได้ครบ 5 ข้อ ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 50-69 ปฏิบัติได้ครบ 5 ข้อ ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติได้ครบ 5 ข้อ ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติได้ครบ 5 ข้อ    
  4.2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม   ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ำกว่า   ร้อยละ 50 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 50-69 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ    
  4.3 ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ                                                 ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ำกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ
 
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 50-69 ปฏิบัติ
 
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติ
 
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ    
  4.4  ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่งของ     ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ำกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 50-69 ปฏิบัติ
 
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติ
 
 
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ    
  4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก   ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ำกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 50-69 ปฏิบัติ
 
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติ
 
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ    
  รวมด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ดำเนินการได้....... ประการ  รวมทุกประการ  .......... คะแนน  (เต็ม 20 คะแนน)
ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ  8 ประการ
  5.1 ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน   ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนเป็นบางวัน
 
ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน
 
ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน แต่นักเรียนนำมาเอง
 
ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน และปลูกฝังให้นักเรียนไม่ซื้ออาหารขยะนอกโรงเรียน    
  5.2 ไม่ดุ ด่า นักเรียน                          ครู ผู้บริหาร ต่ำกว่า                 ร้อยละ 50 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหาร  ร้อยละ 50-69 ปฏิบัติ
 
ครู ผู้บริหาร ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหาร ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ    
  5.3 ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน           ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ
 
ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจและทำตามคำสั่ง ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ
 
ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า และโน้มน้าวให้นักเรียนทำความดี    
 
 
 
 
 
 
  5.4 โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกที่ได้ทำความดี   ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ
 
ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจและทำตามคำสั่ง ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ
 
ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า และโน้มน้าวให้นักเรียนทำความดี    
  5.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี    ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ำกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 50-69 ปฏิบัติ
 
 ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติ
 
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ    
  5.6 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน              ( ป.๔ขึ้นไป)สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย   ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ำกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 50-69 ปฏิบัติ
 
 ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติ
 
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ    
  5.7 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง     ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ำกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 50-69 ปฏิบัติ
 
 ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติ
 
 
 
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ    
  5.8 มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ   มีนักเรียนได้เรียนกับพระต่ำกว่าร้อยละ 50
 
มีนักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ 50-69 มีนักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ 70-89 มีนักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ 90-100    
                        รวมด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ   ดำเนินการได้....... ประการ  รวมทุกประการ  .......... คะแนน(เต็ม 32 คะแนน)  
                           
 
สรุปผลสถานศึกษาดำเนินการ
1. ด้านกายภาพ 7 ประการ                       O  ไม่ครบ        O ครบ และ รวมทุกประการ  .......... คะแนน 
2. ด้านกิจกรรมประจำวันพระ 4 ประการ    ดำเนินการได้....... ประการ  รวมทุกประการ  .......... คะแนน       
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ            ดำเนินการได้....... ประการ  รวมทุกประการ  .......... คะแนน                                                                
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน 5 ประการ          ดำเนินการได้....... ประการ  รวมทุกประการ  .......... คะแนน 
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ                                             ดำเนินการได้....... ประการ  รวมทุกประการ  .......... คะแนน 
สรุปภาพรวมได้ระดับ............... รวมทุกประการ............ คะแนน (เต็ม 116 คะแนน)  ( โปรดดูเกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา)
                                               
          ผู้รายงานข้อมูล (ต้องเติมให้ครบ)                          ผู้รับรองข้อมูล(ต้องเติมให้ครบ)
 
ลงชื่อ.........................................                                                                       ลงชื่อ.........................................                  
     (............................................)                                                                                 (............................................)                      
ตำแหน่ง................................................                                                     ตำแหน่ง...........................................                           
โทรศัพท์...............................................                                                      โทรศัพท์............................................
              ............../............/..............                                                                 ............../............/.............. 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th